ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

 

 
วันที่ 20  กุมภาพันธ์  2560 
เรื่อง      การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ
เรียน      ประสาทแพทย์ทุกท่าน
 
           การนอนหลับเป็นกิจกรรมสำคัญของมนุษย์ในทุกวัย  ความผิดปกติและโรคจากการนอนหลับส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม เป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียทรัพยากรในการดูแลรักษา  อีกทั้งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น 
 
           ในฐานะของประสาทแพทย์ ปัญหาเหล่านี้นับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฎิบัติทั้งแง่ที่เป็นต้นเหตุของโรคเองหรือเป็นผลเกิดร่วมที่ทำให้โรคหลักทางระบบประสาทมีความซับซ้อนต่อการรักษาที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับผิดปกติมีจำนวนน้อยมากในประเทศไทย ไม่เพียงพอต่อจำนวนของผู้ประสบปัญหาที่ควรได้รับการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต่อการฝึกอบรมแพทย์ที่มีความสนใจทางด้านนี้ ให้มีความรู้ความสามารถในการให้การวินิจฉัยโรคให้ได้ตั้งแต่ระยะแรก  วางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสม  ติดตามเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและการดำเนินโรค วางแผนป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับแพทย์ทั่วไปที่ให้การดูแลรักษาในขั้นต้นก่อนหน้านี้
 
            ในการนี้ทางแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทางสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติร่วมเป็นตัวแทนร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตร 2 ปีในอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความผิดปกติจากการนอนหลับได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อนึ่งการเปิดการฝึกอบรมนี้จะเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมความก้าวหน้าของนานาชาติ และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียนอีกด้วย
 
            ในการจัดการเพื่อให้มีการเปิดหลักสูตรนั้น แพทยสภามีนโยบายให้มีการทำประชาพิจารณ์ก่อนการเปิดการอบรมฯ  จึงเรียนมาเพื่อขอความคิดเห็นจากประสาทแพทย์โดยหากท่านมีข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรนี้ กรุณาส่งอีเมล์มาที่กรุณาส่งอีเมล์มาที่ พันเอก(พิเศษ)ดร.นายแพทย์โยธิน  ชินวลัญช์  yotin@yahoo.com  ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม2560
 
 
ขอแสดงความนับถือ
พันเอก(พิเศษ)ดร.นายแพทย์โยธิน   ชินวลัญช์
ประธานชมรมการนอนหลับผิดปกติ 
Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-5901,0-2716-5994 Fax:0-2716-6004 E-mail : nstt2004@gmail.com