ข่าวประชาสัมพันธ์

the 6th International Conference and Course on Neuromuscular Ultrasonography (ICCNU 2017)

 

 

 KEY DATES
Abstract Submission Deadline: June 23, 2017
Notification of Acceptance: July 21, 2017
Pre-registration Deadline: August 18, 2017

 BEST PRESENTATION AWARDS
Best presenters of oral and poster presentations will have the chance to win the award.

 GROUP REGISTRATION
Group discount: Minimum 5 participants from same country.
Further details can be found at www.iccnu2017.org.

 

 

 

Files

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-5901,0-2716-5994 Fax:0-2716-6004 E-mail : nstt2004@gmail.com