ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม Refresher course ประจำปี 2560

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม refresher course ประจำปี 2560 โดยมี Theme: Clinical Approach in Common Neurological Syndrome  

ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.ประสพ รัตนากร ตึกอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา 

วัตถุประสงค์เพื่อปรับมาตรฐานให้กับแพทย์ประจำบ้านใหม่ปีสองทั้ง neurology, neurosurgery, family medicine ที่เพิ่งเริ่มทำงาน และแพทย์ทั่วไปที่ต้องการ refresh ตนเอง 

Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-5901,0-2716-5994 Fax:0-2716-6004 E-mail : nstt2004@gmail.com